Początek: 2 grudnia 2021
09:00
Koniec: 5 grudnia 2021
17:00

Miejsce wydarzenia

Warszawa, Grażyny 15, Sala Złota nr 118

Ideą To­ma Bo­we­na by­ło, aby stu­dio­wa­nie i sto­so­wa­nie je­go tech­ni­ki by­ło do­stęp­ne dla wszyst­kich od le­ka­rza do go­spo­dy­ni do­mo­wej. Tak więc pro­gram szko­leń zo­stał tak skon­stru­owa­ny, aby mo­gli brać w nich udział wszy­scy chęt­ni, nie­za­leż­nie od wy­kształ­ce­nia, czy wie­ku.

Nau­cza­nie tech­ni­ki Bo­we­na skła­da się z kur­sów pod­sta­wo­wych (mo­du­ły 1-7) i po­dy­plo­mo­wych (mo­du­ły 8-12). Po­mię­dzy se­mi­na­ria­mi od­by­wa­ją się kil­ku­mie­sięcz­ne prze­rwy, w cza­sie któ­rych stu­den­ci ma­ją czas na prak­ty­kę. Po ukoń­cze­niu ca­łe­go cy­klu szko­le­nio­we­go, każ­dy stu­dent po­sia­da trzy dy­plo­my: Te­ra­peu­ty Tech­ni­ki Bo­we­na, Te­ra­peu­ty Spe­cja­li­stycz­nych Pro­ce­dur 1 (po­ziom za­awan­so­wa­ny) i Te­ra­peu­ty Spe­cja­li­stycz­nych Pro­ce­dur 2 (po­ziom mi­strzow­ski).

Nau­cza­nie Tech­ni­ki Bo­we­na skła­da się w 80% z prak­ty­ki i tyl­ko w 20% z teo­rii. Opar­te jest na de­mon­stra­cji po­szcze­gól­nych ru­chó­w/pro­ce­dur, a na­stęp­nie prze­ćwi­cze­niu ich przez uczest­ni­ków na so­bie na­wza­jem. Do­bór pro­ce­dur na po­szcze­gól­nych eta­pach szko­le­nia zo­stał usta­lo­ny wg ich stop­nia skom­pli­ko­wa­nia i czę­sto­tli­wo­ści za­sto­so­wa­nia.

Cz­te­ro­dnio­we se­mi­na­rium, któ­re obej­mu­je 32 go­dzi­ny szko­le­nio­we.

MODUŁ 3

Pow­tór­ka po­przed­nich pro­ce­dur.

Omó­wie­nie opi­su  2 pa­cjen­tów.

No­we  pro­ce­du­ry:

 • Mied­ni­cy
 • Łok­cio­wo­-nad­garst­ko­wa
 • Krzy­ża
 • Ko­la­na

MODUŁ 4

No­we  pro­ce­du­ry:

 • Kost­ki + pla­stro­wa­nie
 • Gór­nych dróg od­de­cho­wych + TMJ
 • Prze­dra­mie­nia
 • Za­bie­gi w po­zy­cji  sie­dzą­cej
 • Nie­mow­lę­ta i dzie­ci
 • Zgię­te pal­ce stóp + pla­stro­wa­nie
 • Ha­luks

Spraw­dzian prak­tycz­ny 2

Spraw­dzian pi­sem­ny 2

Więcej informacji po kliknięciu przycisku.
Opłaty i bilety
Inwestycja
Szczegóły płatności u organizatora.
298,00 €