Początek: 27 sierpnia 2021
09:00
Koniec: 30 sierpnia 2021
17:00

Miejsce wydarzenia

Warszawa, Grażyny 15, Sala Biała

Ideą To­ma Bo­we­na by­ło, aby stu­dio­wa­nie i sto­so­wa­nie je­go tech­ni­ki by­ło do­stęp­ne dla wszyst­kich od le­ka­rza do go­spo­dy­ni do­mo­wej. Tak więc pro­gram szko­leń zo­stał tak skon­stru­owa­ny, aby mo­gli brać w nich udział wszy­scy chęt­ni, nie­za­leż­nie od wy­kształ­ce­nia, czy wie­ku.

Nau­cza­nie tech­ni­ki Bo­we­na skła­da się z kur­sów pod­sta­wo­wych (mo­du­ły 1-7) i po­dy­plo­mo­wych (mo­du­ły 8-12). Po­mię­dzy se­mi­na­ria­mi od­by­wa­ją się kil­ku­mie­sięcz­ne prze­rwy, w cza­sie któ­rych stu­den­ci ma­ją czas na prak­ty­kę. Po ukoń­cze­niu ca­łe­go cy­klu szko­le­nio­we­go, każ­dy stu­dent po­sia­da trzy dy­plo­my: Te­ra­peu­ty Tech­ni­ki Bo­we­na, Te­ra­peu­ty Spe­cja­li­stycz­nych Pro­ce­dur 1 (po­ziom za­awan­so­wa­ny) i Te­ra­peu­ty Spe­cja­li­stycz­nych Pro­ce­dur 2 (po­ziom mi­strzow­ski).

Nau­cza­nie Tech­ni­ki Bo­we­na skła­da się w 80% z prak­ty­ki i tyl­ko w 20% z teo­rii. Opar­te jest na de­mon­stra­cji po­szcze­gól­nych ru­chó­w/pro­ce­dur, a na­stęp­nie prze­ćwi­cze­niu ich przez uczest­ni­ków na so­bie na­wza­jem. Do­bór pro­ce­dur na po­szcze­gól­nych eta­pach szko­le­nia zo­stał usta­lo­ny wg ich stop­nia skom­pli­ko­wa­nia i czę­sto­tli­wo­ści za­sto­so­wa­nia.

Cz­te­ro­dnio­we se­mi­na­rium, któ­re obej­mu­je 32 go­dzi­ny szko­le­nio­we.

Moduł 1

Wpro­wa­dze­nie

Ruch Bo­we­na

Pro­ce­du­ry:

  • BRM1 – Lę­dź­wi
  • BRM2 – Ple­ców
  • BRM3 – Kar­ku
  • Ne­rek
  • Gło­wy

Po­stę­po­wa­nie z pa­cjen­tem.

MODUŁ 2

No­we  pro­ce­du­ry:

  • Od­de­cho­wa
  • Bar­ku (z asy­sten­tem)
  • Bar­ku (bez asy­sten­ta)
  • Kul­szo­wo­-go­le­nio­wa
  • Prze­ciw­skur­czo­wa

Wy­ma­ga­nia do opi­su  przy­pad­ków

 

Więcej informacji po kliknięciu przycisku.
Opłaty i bilety
Inwestycja
Szczegóły płatności u organizatora.
298,00 €