Początek: 12 lutego 2019
10:00
Koniec: 12 lutego 2019
13:00

Miejsce wydarzenia

Warszawa, ul. Grażyny 15,

Lekcje uważnej obecności to właśnie nauka, jak wstrzymać robienie i przejść w stan <<<istnienia>>, nauka podporządkowania sobie czasu, zwolnienia obrotów i pielęgnowania w sobie spokoju i samoakceptacji, a także nauka obserwowania zamiarów naszego umysłu w danej chwili, spostrzegania własnych myśli i żegnania ich tak, by nie angażowały i nie kierowały nami.
Jon Kabat-Zinn

DLA KAŻDEGO KTO

 

 • Chce so­bie le­piej ra­dzić w stre­su­ją­cych i kry­zy­so­wych sy­tu­acjach, po­ja­wia­ją­cych się w ży­ciu za­wo­do­wym i pry­wat­nym
 • Chce ob­ni­żyć po­ziom od­czu­wa­ne­go w or­ga­ni­zmie stre­su
 • Chce po­znać na­rzę­dzia, umoż­li­wia­ją­ce sa­mo­dziel­ną
  pra­cę z po­ja­wia­ją­cym się na co dzień stre­sem
 • Chce po­pra­wić ja­kość swo­je­go ży­cia
 • Do­świad­cza fi­zycz­ne­go lub/i psy­chicz­ne­go bó­lu
 • Jest go­to­wy na­wią­zać kon­takt z sa­mym/sa­mą so­bą
 • Jest go­to­wy do pod­ję­cia sa­mo­dziel­nej, co­dzien­nej prak­ty­ki w trak­cie uczest­nic­twa w 8-ty­go­dnio­wym kur­sie MBSR

KORZYŚCI

 • Wzrost umie­jęt­no­ści ra­dze­nia so­bie w stre­su­ją­cych sy­tu­acjach
 • Zmniej­sze­nie fi­zycz­nych i  psy­cho­so­ma­tycz­nych ob­ja­wów stre­su
 • Umie­jęt­ność uważ­nej ob­ser­wa­cji po­ja­wia­ją­cych się my­śli, emo­cji i zdol­ność świa­do­me­go za­rzą­dza­nia ni­mi
 • Po­pra­wa zdol­no­ści kon­cen­tra­cji
 • Zwięk­sze­nie zdol­no­ści do re­lak­su
 • Zwięk­sze­nie pew­no­ści sie­bie i sa­mo­oce­ny
 • Wzmoc­nie­nie po­sta­wy ak­cep­ta­cji sie­bie i in­nych oraz nie­osą­dza­ją­ce na­sta­wie­nie wo­bec sie­bie sa­me­go i oto­cze­nia
 • Lep­sze re­la­cje z in­ny­mi
 • Wzrost ak­tyw­no­ści ży­cio­wej i ra­do­ści ży­cia

Więcej informacji TUTAJ.


Prowadzi 
Agnieszka Guzicka.

Spotkania obejmują 8 spotkań i 1 dzień uważności.

Uczestnictwo w kursie poprzedzone jest bezpłatną, indywidualną konsultacją z prowadzącą, W trakcie spotkania omawiane są szczegóły kursu, jego forma, czas trwania, inwestycja i ograniczenia kursu.

Uczestnictwo w programie nie wymaga wcześniejszego doświadczenia w zakresie uważności.

Uczestnikiem może być każdy bez względu na wiek, płeć i doświadczenia życiowe. Zajęcia prowadzone są w języku polskim.


Zapisy i informacje:
Agnieszka Guzicka
tel.: + 48 606 699 106

Masz pytanie?
Skorzystaj z formularza kontaktowego lub wyślij e-mail na adres: kontakt@mindfulnesspolska.pl

Opłaty i bilety
Darmowy